ลงทะเบียนสมัครเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

1. ข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียน2. ข้อมูลวันเดือนปีเกิดผู้สมัครเข้าเรียน (ระบบจะคำนวนอายุให้อัตโนมัติ โดยนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)


3. ข้อมูลบิดา / มารดา
4. สถานะ บิดา มารดา ของผู้สมัคร


5. ข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนมีพี่น้อง (รวมทั้งตัวผู้สมัครเข้าเรียนด้วย)
6. ข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ


7. ข้อมูลโรคประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียน


8. อุปนิสัยของผู้สมัครเข้าเรียนที่แสดงให้เห็นบ่อยครั้ง (ตอบได้ 2 - 3 รายการ)9. ครอบครัวของผู้สมัครเรียนจัดอยู่ในประเภท

ฐานะความเป็นอยู่ทางการเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว


10. บิดา และ/หรือ มารดา ของผู้สมัครเข้าเรียนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือไม่


11. ข้อมูลที่ทำงานของบิดาและมารดา

บิดา

มารดา


12. มีพี่หรือน้อง (บิดา และ/หรือ มารดา คนเดียวกัน) กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือไม่

 คน13. สาเหตุที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนี้เพราะ